Tämä on Rovaniemen Melojien Ry EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja
tietosuojaseloste. Laadittu 19.4.2024.

 1. Rekisterinpitäjä
  Rovaniemen Melojat Ry
  www.roimeloo.net
  Muut yhteystiedot
  pj@roimeloo.net
  sihteeri@roimeloo.net
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Rovaniemen melojat Ry:n sihteeri
  sihteeri@roimeloo.net
 3. Rekisterin nimi ja säilytyspaikka
  Jäsenrekisteri ja kajakinsäilytysrekisteri, jotka säilytetään Suomisportissa. Vajan avaimen
  haltijarekisteri, jonka säilyttää avainvastaava manuaalisesi. Tiedot kurssi-ilmottautujista ovat
  Suomisportissa.
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
  rekisterinpitäjän oikeutettu etu (jäsenyys).
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito jäsenistöön ja kurssilaisiin.
  Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, yhteystiedot (nimi, syntymäaika,
  puhelinnumero, postiosoite ja sähköpostiosoite).
  Jäsenet on rekisteröity neljään eri ryhmään: 1. jatkavat jäsenet (vähintään toista vuotta jäsenenä =
  pelkkä jäsenmaksu), 2. uusi jäsen (ensimmäinen jäsenkausi = liittymismaksu ja jäsenmaksu), 3.
  perhejäsen (vähintään kaksi samaan ruokakuntaan kuuluvaa jäsentä = perhejäsenmaksu) sekä 4.
  nuorisojäsen (alle 18-vuotias jäsen, joka ei ole perhejäsenenä=nuorisojäsenmaksu). Lisäksi

Suomisportissa on kajakinsäilytyspaikan vuokraajat rekisteröity omassa rekisterissään
(kajakinsäilytysrekisteri). Melontakursseille ilmottautuvien tiedot säilytetään myös Suomisportissa.

Jäsenrekisterin tiedot tallennetaan vain jäsenyyden ajan. Seuran jäsenyyden irtisanomisen jälkeen
tiedot poistetaan. Kurssitietoja säilytetään noin vuoden ajan.
Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä
käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden
tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja.
Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseniltä ensisijaisesti Suomisport -palvelun kautta. Tietoja
  voidaan saada myös sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista,
  jäsentapaamisista ja muista tilanteista, joissa jäsen tai jäseneksi hakeva luovuttaa tietojaan.
  Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista
  lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.
 2. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on
  sovittu jäsenen kanssa.
 3. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot
  suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston
  fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii
  siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen
  turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden
  toimihenkilöiden toimesta, joiden tehtävänkuvaan se kuuluu.
 4. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
  mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö
  haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää
  kirjallisesti seuran johtokunnalle/yhteyshenkilölle. Johtokunta/yhteyshenkilö voi pyytää tarvittaessa
  pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n
  tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 5. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen
rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.
Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti johtokunnalle/yhteyshenkilölle. Yhteyshenkilö voi pyytää
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle
EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).